Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4675 — Iberdrola/api/SER JV) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП