2007/270/EÜ: Komisjoni otsus, 23. aprill 2007 , mis käsitleb ühenduse rahalist toetust seoses Madalmaades 2006. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 1746 all)