Komisjoni määrus (EÜ) nr 746/2008, 17. juuni 2008 , millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) VII lisa (EMPs kohaldatav tekst)