Komisjoni aruanne nõukogule, Euroopa Parlamendile ning Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele - 2007. aasta aruanne programmi PHARE, Türgi toetamiseks mõeldud ühinemiseelse rahastamisvahendi, programmi CARDS Ja üleminekutoetuste kohta {SEK(2008) 3075}