Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2080, 9. detsember 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris