TITJUR Coleman Kohtujuristi ettepanek - Poiares Maduro - 31. jaanuar 2008. # S. Coleman versus Attridge Law ja Steve Law. # Eelotsusetaotlus: Employment Tribunal, London South - Ühendkuningriik. # Sotsiaalpoliitika - Direktiiv 2000/78/EÜ - Võrdne kohtlemine töö saamisel ja kutsealale pääsemisel - Artikkel 1, artikli 2 lõige 1, lõike 2 punkt a ja lõige 3 ning artikli 3 lõike 1 punkt c - Otsene diskrimineerimine puude alusel - Puudega seotud ahistamine - Sellise töötaja töölt vabastamine, kes ise ei ole puudega, kuid kellel on puudega laps - Hõlmamine - Tõendamiskohustus. # Kohtuasi C-303/06.