Kirjalik küsimus P-1891/08, mille on esitanud Carl Schlyter (Verts/ALE) komisjonile. Vaktsineerimiskampaaniad