Euroopa Parlamendi 14. novembri 2007.aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/39/EÜ finantsinstrumentide turgude kohta seoses komisjoni rakendusvolitustega (KOM(2006)0910 - C6-0018/2007 - 2006/0305(COD))