2008/360/EÜ: Komisjoni otsus, 30. aprill 2008 , millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus kulutustele, mis on tehtud seoses erakorraliste linnugripivastaste meetmetega Madalmaades 2003. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1668 all)