Komisjoni otsus - Milles käsitletakse 2008. aastal taaskasutatavaks tehtavaid kulukohustuste assigneeringuid