Esimese Astme Kohtu otsus (seitsmes koda), 16. september 2009.