Έγκριση κρατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 92 και 93 της συνθήκης ΕΚ — Υποθέσεις στις οποίες η Επιτροπή δεν φέρει αντιρρήσεις (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)