Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)) (Vt eelmiste väljaannete loetelu käesoleva dokumendi lõpus.) artikli 2 lõikes 8 nimetatud piiripunktide ajakohastatud loetelu 2020/C 64/06