Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Parem töö- ja eraelu tasakaal: töö-, era- ja pereelu ühitamise võimaluste edendamine