Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/433, 12. märts 2020, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt biotsiidi Care Plus Mosquito Net turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Rootsi kemikaaliameti võetud meetme kehtivuse pikendamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2020) 1342 all) (Ainult rootsikeelne tekst on autentne)