Kohtuasi C-243/08: Euroopa Kohtu (neljas koda) 4. juuni 2009 . aasta otsus (Budaörsi Városi Bíróság eelotsusetaotlus — Ungari Vabariik) — Pannon GSM Zrt versus Erzsébet Sustikné Győrfi (Direktiiv 93/13/EMÜ — Ebaõiglased tingimused tarbijalepingutes — Ebaõiglase lepingutingimuse õiguslikud tagajärjed — Siseriikliku kohtu pädevus ja kohustus uurida, kas kohtualluvuse tingimus on ebaõiglane — Hindamiskriteeriumid)