2007/647/EÜ: Komisjoni otsus, 3. oktoober 2007 , mille järgi ühenduse rahastamine ei kata teatavaid kulutusi, mida liikmesriigid on teinud Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi (EAGGF) tagatisrahastust (teatavaks tehtud numbri K(2007) 4477 all)