Kohtuasi C-378/16 P: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 16. juuli 2020. aasta otsus – Inclusion Alliance for Europe GEIE versus Euroopa Komisjon (Apellatsioonkaebus – Vahekohtuklausel – Teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse ja tutvustamistegevuse seitsmenda raamprogrammi (2007–2013) ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi (2007–2013) raames sõlmitud toetuslepingud – Projektid MARE, Senior ja ECRN – Komisjoni otsus alusetult makstud summad tagasi nõuda – Liidu kohtu pädevus)