Euroopa Parlamendi resolutsioon 22. aprill 2008 , tähelepanekutega, mis on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2006. eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa