/* */

Nõukogu ühine seisukoht (EÜ) nr 1/2009, 17. detsember 2008 , vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklile 251, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst)