Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1949 prijaté po spoločnej dohode so zvolenou predsedníčkou Komisie z 25. novembra 2019, ktorým sa prijíma zoznam ďalších osôb navrhnutých Radou na vymenovanie za členov Komisie a ktorým sa zrušuje a nahrádza rozhodnutie (EÚ) 2019/1393