Απόφαση (ΕΕ) 2019/1949 του Συμβουλίου ληφθείσα διά κοινής συμφωνίας με την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 για την κατάρτιση του καταλόγου των άλλων προσώπων τα οποία το Συμβούλιο προτείνει να διορισθούν ως μέλη της Επιτροπής και για την κατάργηση και αντικατάσταση της απόφασης (EΕ) 2019/1393