Ungari Vabariigi Valitsuse teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule seoses direktiiviga 94/22/EÜ süsivesinike geoloogilise luure, uurimise ja tootmise lubade andmis- ning kasutamistingimuste kohta (EMPs kohaldatav tekst )