Kirjalik küsimus E-3425/09, mille on esitanud Hiltrud Breyer (Verts/ALE) komisjonile. Toiduainete soovitatavad kogused