Kokkuvõte komisjoni otsusest, 8. detsember 2010 , Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 kohase menetluse kohta (Juhtum COMP/39.510 – LABCO/ONP) (teatavaks tehtud numbri K(2010) 8952 all) EMPs kohaldatav tekst