Kirjalik küsimus E-1112/09, mille on esitanud Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) komisjonile. Lobitöö seoses komisjoni otsusega Madalmaade kaabellevisektori kohta