Terrorismivastane võitlus * Euroopa Parlamendi 23. septembri 2008 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu raamotsus, millega muudetakse raamotsust 2002/475/JSK terrorismivastase võitluse kohta (KOM(2007)0650 – C6-0466/2007 – 2007/0236(CNS))