2. Euroopa Parlamendi 24. aprilli 2007. aasta resolutsioon märkustega, mis on lahutamatu osa otsusest Euroopa Liidu 2005. eelarveaasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, I jagu - Euroopa Parlament (C6-0465/2006 - 2006/2071(DEC))