Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3763/92 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1992 για την τροποποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε χώρες εκτός της Κοινότητας (με ισχύ από 1ης Ιουλίου 1990)