2011/335/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Rady z  30. mája 2011 , ktorým sa Litovskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty