2011/335/ES: 2011 m. gegužės 30 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo leidžiama Lietuvos Respublikai taikyti priemonę, kuria nukrypstama nuo Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 287 straipsnio