P8_TA(2016)0127 Používání údajů ze jmenné evidence cestujících (EU PNR) ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. dubna 2016 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) P8_TC1-COD(2011)0023 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. dubna 2016 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/… o používání údajů jmenné evidence cestujících (PNR) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti