kohtuasi C-24/17: Euroopa Kohtu (esimene koda) 8. mai 2019. aasta otsus (Oberster Gerichtshofi eelotsusetaotlus — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst versus Republik Österreich (Eelotsusetaotlus — Sotsiaalpoliitika — Vanuse alusel diskrimineerimise keeld — Direktiiv 2000/78/EÜ — Enne 18. eluaastat omandatud varasema töökogemuse arvestamata jätmine — Uus palga- ja kõrgemale palgaastmele tõusmise süsteem — Erineva kohtlemise säilitamine — Töötajate vaba liikumine — ELTL artikkel 45 — Määrus (EL) nr 492/2011 — Artikli 7 lõige 1 — Riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette varasemate teenistusperioodide osalise arvessevõtmise)