Дело C-24/17: Решение на Съда (първи състав) от 8 май 2019 г. (преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof — Австрия) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst/Republik Österreich (Преюдициално запитване — Социална политика — Забрана на всяка дискриминация въз основа на възрастта — Директива 2000/78/ЕО — Изключване на професионалния опит, придобит преди навършване на 18-годишна възраст — Нов режим на възнагражденията и повишенията — Запазване на разликата в третирането — Свободно движение на работници — Член 45 ДФЕС — Регламент (ЕС) № 492/2011 — Член 7, параграф 1 — Национална правна уредба, съгласно която предходните периоди на заетост се зачитат само отчасти)