TITJUR Leathertex Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 5 päivänä lokakuuta 1999. # Leathertex Divisione Sintetici SpA vastaan Bodetex BVBA. # Ennakkoratkaisupyyntö: Hof van Cassatie - Belgia. # Brysselin yleissopimus - 2 artiklan ja 5 artiklan 1 kohdan tulkinta - Kauppaedustajasopimus - Samasta sopimuksesta johtuviin samanarvoisiksi katsottaviin erillisiin velvoitteisiin perustuva kanne - Sen tuomioistuimen toimivalta, jossa kanne on nostettu, tutkia kanne kokonaisuudessaan. # Asia C-420/97.