Austria valitsuse teade kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju) (edaspidi „gaasidirektiiv” ) artikli 10 lõikega 2 ettevõtja Gas Connect Austria GmbH Austria ülekandesüsteemi halduriks määramise kohta