Komisjoni määrus (EÜ) nr 1010/2009, 22. oktoober 2009 millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 (millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 280, 27.10.2009) ja Komisjoni määrus (EL) nr 86/2010, 29. jaanuar 2010 millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 I lisa seoses kalandustoodete mõistega ja komisjoni määrust (EÜ) nr 1010/2009 seoses kolmandate riikide laevade kontrollimist käsitleva teabe vahetamisega ja püügisertifikaatide halduskorraldusega (ELT L 26, 30.1.2010)