Rådets beslut (EU) 2016/763 av den 13 maj 2016 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i kommittén för offentlig upphandling vad gäller utkastet till beslut om skiljedomsförfaranden i enlighet med artikel XIX.8 i det reviderade avtalet om offentlig upphandling