Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/763 z 13. mája 2016, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre vládne obstarávanie, pokiaľ ide o návrh rozhodnutia o rozhodcovských konaniach podľa článku XIX ods. 8 revidovanej Dohody o vládnom obstarávaní