Besluit (EU) 2016/763 van de Raad van 13 mei 2016 tot bepaling van het standpunt dat namens de Europese Unie in het Comité voor overheidsopdrachten moet worden ingenomen met betrekking tot het ontwerpbesluit inzake arbitrageprocedures overeenkomstig artikel XIX, lid 8, van de herziene Overeenkomst inzake overheidsopdrachten