Решение (ЕС) 2016/763 на Съвета от 13 май 2016 година за установяване на позицията, която да се заемe от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по държавните поръчки по проекта на решение относно арбитражните процедури в съответствие с член XIX, параграф 8 от ревизираното Споразумение за държавните поръчки