ARVAMUS Esitaja: põhiseaduskomisjon Saajad: eelarvekomisjon ning majandus- ja rahanduskomisjon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Valuutafond (COM(2017)0827 - C8 - 2017/0333R(APP)) Arvamuse koostaja: Danuta Maria Hübner