Окончателен доклад на служителя по изслушването — Дело AT.40181 — Philips