Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1556, 11. juuni 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse omakapitali investeeringute üleminekukäsitlust sisereitingute meetodi puhul (EMPs kohaldatav tekst)