Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9839 — VGRD / Auto Wichert Assets) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 273/02