Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud liitu või selle liikmesriike ähvardavate küberrünnete takistamiseks kehtestatud piiravaid meetmeid käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2019/797 ja nõukogu määruses (EL) 2019/796 2021/C 192/05