Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määruse (EL) 2016/424 (mis käsitleb köisteid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/9/EÜ) parandus (ELT L 81, 31.3.2016)