87/231/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1987 που τροποποιεί, όσον αφορά ορισμένα μέτρα σχετικά με την πανώλη των χοίρων, τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/461/ΕΟΚ