Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/526, 23. oktoober 2020, millega parandatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 (millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) tšehhikeelset versiooni (EMPs kohaldatav tekst)