Rådets beslut (EU) 2020/1420 av den 15 oktober 2018 om undertecknande, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, och om provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen